På denne side kan du læse om BPA Nords vedtægter vedrørende foreningens formål, medlemsbestemmelser, generalforsamlingen, bestyrelsen, tegningsregler og hæftelse, regnskab samt ophør af foreningen.

§ 1

Stk. 1. Foreningen ”BPA Nord” er stiftet d. 16. november 2012.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er:
a) At varetage arbejdsgiveransvaret for medlemmerne - borgere med bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance iht. Servicelovens §§ 95 og 96.
b) At sikre det enkelte medlem har BPA med størst mulig frihed og uafhængighed, svarende til ordningens intention og inden for lovens rammer.
c) At støtte det enkelte medlem i rollen som arbejdsleder.
d) At arbejde for at kunne administrere andre ordninger, der kan leveres i samspil med BPA, herunder ledsagerordning og socialpædagogisk støtte.
e) At arbejde for dialog, samarbejde og interessevaretagelse i forhold til kommuner og relevante organisationer.

Medlemsbestemmelser

§ 3

Stk. 1. Foreningen kan optage personer med BPA-bevilling, der vil efterleve foreningens formål og værdier, og overholde foreningens vedtægter, beslutninger og aftaler og opfylde vilkårene for medlemskab i øvrigt.
Stk. 2. Medlemskab er blandt andet betinget af, at medlemmet overdrager arbejdsgiveransvaret til foreningen.
Stk. 3. Aftaler om ind- og udtræden af medlemmer skal indgås skriftligt med bestyrelsen, herunder om overdragelse af arbejdsgiveransvar, indskud og øvrige vilkår.
Stk. 4. Medlemmet betaler et kontingent mindst svarende til det kommunalt udmålte administrationsbidrag, dog mindst det af generalforsamlingen fastsatte beløb pr. administreret time.

§ 4

Stk. 1. Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.
Stk. 2. Et medlem der mister sin bevilling til BPA, udtræder af foreningen med virkning fra bevillingens udløb.
Stk. 3. Et medlem af BPA Nord, der indgår i ledelsen eller ansættes hos en anden leverandør af BPA skal udtræde af foreningen.
Stk. 4. Et medlem der, trods støtte og vejledning, ikke overholder BPA Nords vedtægter, beslutninger og aftaler, kan med øjeblikkelig virkning ekskluderes. Eksklusion besluttes af bestyrelsen og kan efter det ekskluderede medlems ønske forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen

§ 5

Stk. 1 BPA Nords øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i andet kvartal. Dato, sted og foreløbig dagsorden for generalforsamlingen meddeles i e-mail med 30 dages varsel. Desuden på foreningens hjemmeside.
Stk. 2. Der er mødepligt til generalforsamlingen.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formanden senest 20 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Endelig dagsorden med bilag udsendes i e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
7. Beslutning om kontingent (mindste administrationsbidrag)
8. Beslutning om vederlag
9. Beslutning om bestyrelsens størrelse udover 3 medlemmer, herunder suppleant
10. Valg af:
a) formand
b) næstformand
c) bestyrelsesmedlem(mer)
d) suppleant
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer besluttes når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 6. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.
Stk. 7. Referatet fra generalforsamlingen udsendes i e-mail senest 30 dage efter generalforsamlingen. Referatet anses som godkendt, hvis ikke der fremsættes væsentlige indsigelser indenfor 10 dage herefter.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 6

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens størrelse. Bestyrelsen består dog mindst af 3 personer.
Stk. 2. Valg sker for 2 år ad gangen. Ved stiftelsen vælges formanden for 2 år, desuden et bestyrelsesmedlem for 1 år, samt et for 2 år. Hvis der tages beslutning om 5 bestyrelsesmedlemmer eller flere, vælges de ligeligt for henholdsvis 1 og 2 år.
Stk. 3 Ved formandens varige forfald vælger bestyrelsen en ny formand af sin midte, og suppleanten indtræder på den ledige plads i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege et eksternt bestyrelsesmedlem som ekstra ressource for bestyrelsen. Udpegning sker for 1 år ad gangen.

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2. Bestyrelsen mødes minimum 2 gange om året, herunder i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Formanden skal endvidere indkalde bestyrelsen til møde, når mindst ét medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom i e-mail.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 8

Stk. 1. Bestyrelsen kan ydes vederlag for bestyrelsesarbejdet, samt få godtgjort udgifter til transport og administration. Generalforsamlingen fastsætter vederlag.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige administrative medarbejdere og fastsætte disses beføjelser.

Tegningsregler og hæftelse

§ 9

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskab

§ 10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen. Første regnskabsår er 2013.

Opløsning

§ 11

Stk. 1. Ved foreningens opløsning tilfalder en evt. nettoformue en eller flere organisationer, hvis formål i videst muligt omfang tilgodeser et formål, der ligner BPA Nords, til gavn for en så vidt muligt tilsvarende personkreds. Forslag om begunstigede skal fremsættes samtidigt med forslaget om opløsning og vedtages senest samtidig med beslutningen om opløsning.
Stk. 2. Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringer, jf. § 5, stk. 5. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af foreningens aktiviteter til andre.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. juni 2015 i Vadum.

Dirigent: Bodil Hovmark

Referent: Lotte Mørkhøj